Pályázat - Főigazgató

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.)
főigazgatói (magasabb vezető) munkakör

ellátására.

A megbízás időtartama:
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban határozatlan idejű magasabb vezetői megbízás

A megbízás kezdő napja:
2022. december 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény külső szervek felé történő szakmai képviselete, felelős vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése és irányítása. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról, és az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenőrzéséről.

Felelős a szakellátás tevékenységének rövid és középtávú tervéért, megfelelő humán erőforrás biztosításáért, az ellátások dokumentációjának folyamatos, naprakész, szakszerű vezetéséért, a rendelések, betegellátás rendjének kialakításáért, megvalósításáért. A lakosság összetételét tekintve gondoskodik a megfelelő szolgáltatások kialakításáról.

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.

Az intézmény alkalmazottai felett munkáltatói jogokat (a gazdasági igazgató felett egyéb munkáltatói jogokat) gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel, és intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

A magasabb vezetői illetmény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 8. § (3) bekezdése, valamint az Eszjtv. végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján kerül meghatározásra.

A betöltés feltételei:

 • Orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség.
 • Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés.
 • Legalább ötéves vezetői gyakorlat.
 • Büntetlen előélet, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6) bekezdésekben felsorolt kizáró okok hiánya.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
 • A pályázó nem állhat kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt.
 • Cselekvőképes személy

Előnyt jelent:

 • Orvosi diploma és szakorvosi képesítés
 • Járóbeteg szakellátás területén szerzett munkatapasztalat

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány az Eszjtv. 2. § (4)-(6) bekezdése szerinti kizáró okok hiányáról,
 • orvosi végzettség esetén a Magyar Orvosi Kamara igazolása a kamarai tagság érvényességéről,
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a Képviselő-testületi zárt ülésen történő tárgyalásáról (igény esetén),
 • a legalább 5 éves vezetői gyakorlat igazolása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 26.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő benyújtásával (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatói pályázata” szöveget.

A pályázók között a megbízási jogkör gyakorlója által az Eszjtv. végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § (3)-(4) bekezdése alapján összehívott előkészítő bizottság a meghallgatásukat követően a rangsort állít fel és javaslatot tesz a Képviselő-testület felé.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a 2022. november 24. napján megtartandó Képviselő-testületi ülésen kerül sor, az állás legkorábban 2022. december 28. napjától tölthető be.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivataltól a 49/548-010 telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapja
 • Tiszaújvárosi Krónika
 • Tisza Média képújság
 • Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal honlapja (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)