Hirdetmény - Hulladékszállítás

A települési hulladékgazdálkodás területén bekövetkezett jogszabályi és 2017. október 1. napjától a Közszolgáltató személyében bekövetkezett változások miatt új közszolgáltatási szerződés megkötésére került sor a Közszolgáltatóval, mely szerint a Közszolgáltatónak jogában áll a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a hulladékszállítást megtagadni, ha:

  • az ingatlanhasználó által kihelyezett edényzet nem felel meg a közszolgáltatási szerződés előírásainak (nem szabványos, nem rendszeresített, azonosító jellel nem ellátott), vagy olyan mértékben sérült, törött, hogy a gyűjtési technológia betartását nyilvánvalóan veszélyezteti;
  • megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet;
  • érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak;
  • a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,
  • a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.

Különös tekintettel az utolsó pontban megfogalmazottakra a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálja az ingatlantulajdonosok, ingatlanhasználók, mint hulladéktermelők és a szolgáltató között létrejött hulladékszállítási szerződéseket, valamint a hulladék begyűjtésére szolgáló edényzet meglétét.

A családi házas övezetben lakó ingatlantulajdonosok, kereskedelmi egységek működtetői, társasházakban élő lakóközösségek, garázstelepek tulajdonosi közössége számára jogszabályban foglalt kötelezettség, hogy igénybe vegyék a településen működtetett hulladékkezelési közszolgáltatást, amely keretében saját maguknak kell gondoskodniuk a termelt hulladékmennyiség elhelyezésére szolgáló tárolóedényzetről, amelyben a vegyes (nem szelektív) kommunális hulladékok helyezendők el.

Városszerte probléma, hogy a biztosítandó edényzet térfogata nem arányos a termelt hulladékmennyiséggel, a tárolóedényeket túltöltik, így a fedelük nem zárható le, amelyet a szolgáltató emiatt nem szállít el. Nem fogadható el továbbá, hogy az egyes ingatlanhasználók a keletkezett többlethulladékukat más lakók, lakóközösségek használatában levő közterületen elhelyezett hulladéktároló edénybe dobják be.

Tiszaújvárosban minden feltétel adott az ingatlanhasználóknál keletkezett különféle hulladékok elhelyezésére, így pl. a kommunális hulladékok elhelyezésére szolgáló tárolóedények mellett, már évek óta működik az elkülönített (szelektív) gyűjtés, ami a tömblakásos övezetben hulladékgyűjtő szigeteken, a családi házas övezetekben házhoz menő begyűjtés formájában valósul meg, kétheti gyakorisággal működik a zöld hulladék begyűjtése, negyedévente megszervezzük a veszélyes hulladékok gyűjtését és mindezek mellett az önkormányzat folyamatosan működő hulladékudvart biztosít a település lakói részére.

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a fenti kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt az ingatlanhasználókra, mint hulladéktermelőkre hulladékgazdálkodási bírságot vethet ki a település jegyzője.