Tájékoztatás a járványügyi készültség alatti egyes engedélyköteles tevékenységek ellenőrzött bejelentés alapján történő folytatásáról

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény értelmében 2020. június 18. napjától bizonyos, az ágazati jogszabályok szerint engedély alapján végezhető tevékenységek bejelentés alapján végezhetőek (ellenőrzött bejelentés).

A törvény hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el. Ezen ügyek az alábbiak:

 • kereskedelmi működési engedély,
 • telepengedély,
 • vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásával kapcsolatos engedélyek (pl. kutak engedélyezése).

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg, melynek az alábbi bejelentési módok felelnek meg:

 • az ügyfélkapu útján,
 • elektronikus űrlap útján,
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
 • e-mail útján (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is csak ezen az úton kerülhet sor.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell, hogy tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell a jogszabályban előírt mellékleteket, valamint azon okiratot, amelyben a bejelentő

 • tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és
 • nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.

Az ellenőrzött bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Abban az esetben, ha a törvény alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Ügyintézési határidő: 15 nap

A hatóság számára rendelkezésre álló határidő a bejelentés beérkezését követő napon kezdődik.


Tevékenység végzése:

Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy az engedélyezési eljárásra utalására, a kérelmező a tevékenységet a bejelentést követő 15. napot követő naptól jogosult megkezdeni. Ha a bejelentés áttételére kerül sor, a határidő az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő áttétel napját követő napon kezdődik.

A bejelentő kérelmére a hatóság a joghatás beálltáról a bejelentőt értesíti. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt követően az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig előterjeszthető.


A bejelentés engedélyezésre utalása:

A hatóság 15 napos határidő letelte előtt végzéssel a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról rendelkezik, ha

 • a tevékenység nem végezhető bejelentéssel,
 • megállapítható, hogy az engedély megadásának jogszabályban előírt feltételei hiányoznak,
 • az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn:
  • az élet, a testi épség és az egészség védelme,
  • a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák bekövetkezése,
  • a közbiztonság, vagy
  • más nyomós közérdek,
 • az engedélyezési eljárásban az eljárás felfüggesztésének lenne helye,
 • a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, illetve a bejelentés hiányos – ide nem értve a díjfizetés elmulasztását vagy a díj hiányos megfizetését,
 • a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le, mely engedélyezési eljárásban

 • a bejelentést kérelemnek kell tekinteni,
 • az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentést követő nap azzal, hogy az ügyintézési határidő az engedélyezéshez képest öt nappal meghosszabbodik,
 • díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.


A bejelentés visszautasítása

Ha a bejelentés nem tartozik a törvény hatálya alá, vagy a bejelentő a bejelentést nem elektronikus úton terjeszti elő, a hatóság a bejelentést a 15 napos határidőn belül visszautasítja, és a megfizetett díjat visszatéríti.

A hatóság visszautasítja a bejelentést akkor is, ha a bejelentő a hatóság díjfizetésre irányuló felhívásában foglaltakat határidőben nem teljesíti.


A közérdek érvényre juttatása

A tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie.

A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, amelynek kockázatbecslés-alapú ellenőrzésére a hatóság kiemelt figyelmet fordít.

A hatóság a bejelentés alapján végzett tevékenységet szükség szerint ellenőrzi, amelybe a szakhatóság bevonható. A szakhatóság a hatáskörének keretei között önállóan is végezhet ellenőrzést.

Ha az ellenőrzés szabálytalanságot tár fel, a hatóság – a határkörébe tartozó egyéb intézkedéseken felül

 • jogosult a tevékenységet megtiltani vagy a tevékenységtől való eltiltást alkalmazni,
 • kötelezheti a bejelentőt a szabályszerű joggyakorlásra.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalnál az ellenőrzött bejelentés fogadására e-mail útján történő bejelentés esetén kizárólag a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld a bejelentő részére.


Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal