Polgármesteri döntések

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testület és a mellette működő bizottságok feladatkörét a polgármester látja el a szükségesség és arányosság követelményének figyelembevételével.

A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva előreláthatólag a 2021. március 25-ére tervezett képviselő-testületi ülés alábbi napirendi pontjaiban hoz döntést a polgármester, összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével, illetve a szükségesség és arányosság követelményével.

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására

2. Javaslat a 2020. évi „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj továbbfolyósítására

3. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

10. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ gazdasági igazgató-helyettesi (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

11. Javaslat a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmény átszervezésének véleményezésére

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy egyeztetések zajlanak a településrendezési döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatban, melynek függvényében ebben a témában is döntés születhet. Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a döntést megalapozó előterjesztések az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben az „Anyagok” fül alatt megtekinthetők, valamint a polgármester által hozott döntések 2021. március 25-ét követően az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben, illetve a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal „Koronavírus” oldalon is megtalálhatók.