Óvodai beiratkozás

Közlemény

a 2023/2024. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy a Tiszaújváros Város Önkormányzatának fenntartásában működő Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába a 2023/2024. nevelési évre történő beiratkozásra:
2023. április 24. (hétfő) és 2023. április 25. (kedd) napján 8.00-17.00 óra között az intézmény székhelyén, a Szivárvány Óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.). kerül sor.

A beiratkozás rendjéről, a szükséges nyomtatványokról bővebb információ az óvoda honlapján a http://www.ovoda.tiszaujvaros.hu/ oldalon érhető el.

Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége az óvodai honlapról tájékozódni, abban az esetben munkanapokon 8-15 óra között a 49/548-216 telefonszámon kérhet tájékoztatást.


Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdetétől (szeptember 1-jétől) óvodakötelessé válik. A szülő az óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatározott időpontban köteles beíratni óvodába, vagy jogosult az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését kérni.

A felmentést a szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben az ötödik életévét betölti az illetékes Járási Hivatal jogosult engedélyezni.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem április 15. napja után is benyújtható.

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport) beadható a kérelem. A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!

A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2023. december 31. napjáig töltik be.

Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója az Oktatási Hivatal felé lejelentette.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető űrlap kitöltésével szükséges teljesíteni.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2023. május 25-ig írásban értesíti a szülőket. A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő Tiszaújváros Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal