Felhívás bírósági ülnökök jelölésére

Magyarország Köztársasági Elnöke 2023. március 7. és 2023. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki a bíróságok ülnökeinek megválasztását.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2023-es döntése értelmében a Tiszaújvárosi Járásbíróságon kizárólag a Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített, fentiekben részletezett különös feltételeknek megfelelő ülnökök tevékenykedhetnek, ezért kérjük, hogy jelöléseiket a fentiek figyelembevételével tegyék meg!

A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választja meg.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnök megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik.

Az ülnök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató elérhető a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal honlapján, továbbá beszerezhető a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal honlapján, illetve ügyfélszolgálatán szerezhetők be.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, elérhetőségét, valamint az aláírását tartalmazza. A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét és azt a tényt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Ha a jelölt ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. A nem pedagógus ülnökjelöltnek az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. 

A jelöléseket 2023. április 6. napjáig lehet személyesen vagy postai úton eljuttatni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztálya (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) részére.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

 

pdfA bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei

docNyomtatvány bírósági ülnök jelöléséhez

docNyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról